T. 14, S. 3X (2011)

Mục lục

Articles

Từ thực tiễn đào tạo và nghiên cứu dân tộc học/nhân học Việt Nam, góp thêm ý kiến về việc xây dựng và phát triển nhân học hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Tiệp 05-18
Vấn đề tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số ở việt nam trong vấn đề nghiên cứu – đào tạo nhân học hiện nay (nghiên cứu trường hợp tư liệu thư tịch cổ của người chăm) Tóm tắt PDF
Thành Phần 19-32
Sự biến đổi kinh tế - môi trường ở vùng người Raglai hiện nay Tóm tắt PDF
Trương Văn Món 33-43
Văn hóa gia đình trong bối cảnh hội nhập Tóm tắt PDF
Ngô Văn Lệ 44-54
Việc làm của cư dân nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long và mối quan hệ với đô thị trong quá trình chuyển dịch từ trồng lúa sang nuôi tôm Tóm tắt PDF
Ngô Thị Phương Lan 55-64
Đào tạo nhân học trong các đại học ở Bắc Mỹ Châu: một cái nhìn so sánh với Việt Nam Tóm tắt PDF
Lương Văn Hy 65-78
Phật giáo Theravada trong đời sống người Khmer đồng bằng sông Cửu Long - từ khía cạnh hôn nhân Tóm tắt PDF
Đặng Thị Kim Oanh 79-86
Văn hóa truyền thống của người Khmer Nam Bộ nhìn từ khía cạnh ngôi chùa Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Cảnh 87-92
Nhị nguyên trong đạo cao đài ở Nam Bộ Tóm tắt PDF
Huỳnh Ngọc Thu 93-106


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP