T. 12, S. 6 (2009)


Mục lục

Articles

ẢNH HƯỞNG CÁC GIAI ĐOẠN CHUYỂN HÓA SAU KHI CHẾT ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ NĂNG SUẤT PHI LÊ CỦA CÁ TRA (Pangasius Hypophthalmus) Tóm tắt PDF
Trần Doãn Sơn, Nguyễn Tuấn Hùng 5-14
ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỔI ĐÁY VEN BỜ BIỂN RẠCH GIÁ Tóm tắt PDF
Nguyễn Kỳ Phùng, Đào Nguyên Khôi 15-25
ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA HẠ LƯU SÔNG MÊ KÔNG THÔNG QUA PHÂN TÍCH EMERGY Tóm tắt PDF
Đặng Viết Hùng, Mo Suk Lee 26-37
ĐỀ XUẤT QUI TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỰA TRÊN CƠ SỞ ĐỘC TÍNH TOÀN PHẦN Tóm tắt PDF
Nguyễn Phước Dân, Huỳnh Khánh An, Trần Xuân Sơn Hải 38-47
NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GÍA RỦI RO SINH THÁI VÀ Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Trân, Trần Thị Tuyết Giang 48-59
ĐỚI TRƯỞNG THÀNH CỦA VẬT LIỆU HỮU CƠ VÀ QUÁ TRÌNH SINH DẦU KHÍ Ở BỂ CỬU LON Tóm tắt PDF
Bùi Thị Luận 60-72
LỰA CHỌN SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ KHOAN TUẦN HOÀN NGƯỢC TRONG KHOAN KHAI THÁC NƯỚC NGẦM Ở ĐỒNG BẰNG NAM BỘ Tóm tắt PDF
Trần Văn Chung 73-83
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ NGẪU NHIÊN TRONG VIỆC DỰ BÁO SỤT LÚN VÀ CỐ KẾT Tóm tắt PDF
Tạ Quốc Dũng, M Al-Harthy, S Hunt 84-95
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MA SÁT ÂM ĐẾN CÔNG TRÌNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP LÀM GIẢM THIỂU MA SÁT ÂM Tóm tắt PDF
Đậu Văn Ngọ 96-103
CHƯƠNG TRÌNH PHÂN TÍCH THẠCH HỌC THEO TÀI LIỆU Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Nhạ 104-109
CÁC GIAI ĐOẠN BIẾN DẠNG Ở BỒN TRŨNG CỬU LONG Tóm tắt PDF
Tạ Thị Thu Hoài, Phạm Huy Long 110-116


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP