T. 19, S. 7K (2016)

Mục lục

Articles

Mô hình đáp ứng giá điện cho phân tích biểu giá TOU Tóm tắt PDF
Phan Thị Thanh Bình, Huỳnh Thị Thu Thảo 05-13
Điều khiển thích nghi mới chia công suất tác dụng và công suất phản kháng trong chế độ lưới độc lập Tóm tắt PDF
Lê Minh Phương, Hoàng Võ Đức Duy, Phạm Thị Xuân Hoa, Nguyễn Minh Huy, Võ Ngọc Điều 14-34
Cải thiện tính chất cơ học của vật liệu compozit nền epoxy gia cường ống cácbon nano định hướng bằng phương pháp nong-kéo đơn giản Tóm tắt PDF
Trần Hữu Nam, Vũ Minh Hùng, Phạm Hồng Quang 35-44
Điều khiển Droop thích nghi các bộ nghịch lưu kết nối song song kết hợp ước lượng tổng trở đường dây Tóm tắt PDF
Lê Minh Phương, Phạm Thị Xuân Hoa, Hoàng Võ Đức Duy, Nguyễn Minh Huy 45-64
Nghiên cứu đặc điểm vóc dáng ảnh hưởng đến thiết kế hệ số điều chỉnh rập áo cơ sở phụ nữ Việt Nam trên phần mềm 3D-V-Stitcher Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mộng Hiền 65-75
Khai thác hợp lý tầng chứa nước pleistocene giữa-trên khu vực bán đảo Cà Mau Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Tứ, Đào Hồng Hải 76-87
Làm giàu hàm lượng gamma-Aminobutyric acid (GABA) trên hạt đậu xanh dưới điều kiện nảy mầm hypoxia-anaerobic và đánh giá sự hao tổn này sau quá trình luộc Tóm tắt PDF
Trương Nhật Trung, Đống Thị Anh Đào 88-96
Làm khan hỗn hợp ethanol-nước bằng phương pháp thẩm thấu bốc hơi sử dụng màng poly(vinyl alcohol) nối mạng Tóm tắt PDF
Trần Lê Hải, Vưu Ngọc Duy Minh, Hoàng Minh Quân, Nguyễn Thị Nguyên, Mai Thanh Phong 97-106


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP