T. 9, S. 1 (2006)

Mục lục

Articles

Phòng thí nghiệm điện tử dùng mạng máy tính Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thu Phương, Nguyễn Trường An, Nguyễn Hữu Phương 05-15
Nghiên cứu việc tinh thể hóa màng hỗn hợp TiO2-SiO2 Tóm tắt PDF
Lê Vũ Tuấn Hùng, Nguyễn Văn Đến, Huỳnh Thành Đạt 17-23
Nghiên cứu điều chế vật liệu xúc tác quang hóa TiO2 từ sa khoáng ILMENITE. Phần III: Đánh giá hoạt tính quang hóa xúc tác của TiO2 trong phản ứng quang phân hủy axít orange 10 Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Dũng, Phạm Thị Thúy Loan Loan, Đào Văn Lượng 25-31
Ứng dụng phương pháp giải chập Euler để phân tích bản đồ từ Nam Bộ Tóm tắt PDF
Đặng Văn Liệt 33-39
Nuôi trồng thủy canh cây mai địa thảo Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Dũng, Võ Thị Bạch Mai 41-46
Ứng dụng kỹ thuật Wavelet trong việc phân tích và nhận dạng các vấn đề chất lượng điện năng Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Van Phúc, Trương Quốc Khánh, Nguyễn Nhân Bổn 47-55
Tối ưu hóa công suất tác dụng và công suất phản kháng của các nguồn nhiệt điện trong hệ thống điện với Véctơ ảnh trị riêng Tóm tắt PDF
Lưu Hữu Vinh Quang 57-66
Khảo sát khung thép phẳng nửa cứng với liên kết chân cột nửa cứng Tóm tắt PDF
Đỗ Tiến Đông, Chu Quốc Thắng 67-74
Nghiên cứu sử dụng công cụ học đánh giá nguy cơ của nước thải công nghiệp đối với hệ sinh thái lưu vực sông Sài Gòn - Đồng Nai Tóm tắt PDF
Đỗ Hồng Lan Chi 75-87


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP