T. 19, S. 3Q (2016)

Mục lục

Articles

Lựa chọn phần mềm kế toán trong doanh nghiệp: Mối quan hệ giữa kỹ thuật lựa chọn và kết quả lựa chọn phần mềm Tóm tắt PDF
Nguyễn Bích Liên, Phạm Trà Lam 05-17
Tăng trưởng năng suất lao động tại Việt Nam: Tiếp cận từ phân tích tăng trưởng - chia sẻ Tóm tắt PDF
Huỳnh Ngọc Chương, Lê Nhân Mỹ 18-27
Ứng dụng thương mại điện tử trong ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa trong thời kì hội nhập Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nga, Phạm Hồng Mạnh, Lê Thảo Nguyên 28-42
Minh bạch thông tin trước thềm hội nhập AEC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Bích Ngọc, Lê Thị Thành Quyên, Phạm Thị Ngọc Dinh, Nguyễn Thị Lan Anh 43-59
Tính khả thi của việc áp dụng pháp luật phá sản đối với tổ chức tín dụng Tóm tắt PDF
Cao Thị Thùy Như 60-70
So sánh hệ thống cảnh báo sớm khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam theo cách tiếp cận tham số và phi tham số Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mỹ Phượng 71-85
Một số vấn đề lý luận về quyền im lặng trong tố tụng hình sự Tóm tắt PDF
Võ Văn Tài, Trịnh Tuấn Anh 86-95
Tác động của hành vi điều chỉnh thu nhập đến khả năng hoạt động liên tục trong kế toán: Nghiên cứu thực nghiệm cho các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Đinh Thị Thu Thảo, Nguyễn Vĩnh Khương 96-108
Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên - Xem xét tại Trường Đại học Kinh tế - Luật Tóm tắt PDF
Nguyễn Anh Tuấn 109-121
Vai trò của hình ảnh và giá trị trong sự hài lòng về chất lượng dịch vụ giáo dục sau đại học Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tường Vi, Lê Hữu Thanh Tùng, Lê Trung Chơn, Nguyễn Duy Thanh 122-134
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa Tóm tắt PDF
Lê Thị Xoan 135-145


Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP