Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, T. 19, S. 3Q (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tác động của hành vi điều chỉnh thu nhập đến khả năng hoạt động liên tục trong kế toán: Nghiên cứu thực nghiệm cho các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam

Đinh Thị Thu Thảo, Nguyễn Vĩnh Khương

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ tương quan giữa hành vi điều chỉnh thu nhập - Earnings managament (HVĐCTN) và Khả năng hoạt động liên tục - Going concern (KNHĐLT) của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dựa vào dữ liệu từ 80 công ty bị hủy niêm yết trên hai sàn giao dịch chứng khoán ở Việt Nam trong khoảng thời gian 2012 - 2015, bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, nhóm tác giả đã khám phá ra có sự tương quan giữa HVĐCTN đến KNHĐLT của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư, cơ quan quản lý và kiểm toán viên trong việc đưa ra ý kiến về khả năng HĐLT của doanh nghiệp và góp phần làm minh bạch thông tin báo cáo tài chính.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ/Journal of Science and Technology Development
ISSN: 1859-0128

VietnamJOL is supported by INASP